English Version

Polityka Prywatności

Aplikacji Mobilnej „Design Book”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Design Book zbudowało Media Creations Adam Hordejuk aplikację zwaną dalej „Aplikacją” jako darmową aplikację.

2. Usługa jest świadczona przez Media Creations Adam Hordejuk bez żadnych kosztów i jest przeznaczona do użytku w obecnej postaci.

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest firma Media Creations Adam Hordejuk, z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Francuska 2, 21-500 Biała Podlaska, NIP 537-23-47-547.

5. Jeśli decydujesz się korzystać z Aplikacji, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji w związku z niniejszymi zasadami. Gromadzone przez nas Dane osobowe służą do świadczenia i ulepszania Usługi. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Twoich informacji nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

6. Warunki użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach, które są dostępne w Design Book, chyba, że niniejsza Polityka Prywatności stanowi inaczej.

7. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora.

§ 2 Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

1. Podstawowe informacje gromadzone są i wysyłane na serwer https://designbook.pl/ w celu identyfikowania użytkownika (w tym automatycznego logowania przy następnym uruchomieniu Aplikacji), ulepszania doświadczenia, analizowania, automatycznych aktualizacji i poprawiania Aplikacji:
a. Numer wersji Aplikacji;
b. Nazwa pakietu Aplikacji;
c. Imię;
d. Nazwisko;
e. E-mail;
f. Zaszyfrowane hasło;

2. Dla lepszego doświadczenia podczas korzystania z naszej Aplikacji możemy wymagać od Ciebie podania pewnych danych osobowych, w tym między innymi adresu e-mail, imienia i nazwiska. Informacje, o które prosimy, zostaną przez nas zachowane i wykorzystane zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Aplikacja korzysta z usług stron trzecich, które mogą gromadzić informacje wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.

4. Polityki Prywatności zewnętrznych dostawców usług wykorzystywanych przez Aplikację, do których odnośniki można znaleźć poniżej:
a. Google Play Services;
b. Google Analytics for Firebase;
c. Firebase Crashlytics;
d. Facebook;
e. Apple;

§ 3 Dane dziennika

1. Chcemy poinformować, że za każdym razem, gdy korzystasz z Aplikacji, w przypadku błędu w Aplikacji zbieramy dane i informacje (za pośrednictwem produktów podmiotów trzecich) z Twojego telefonu.

2. Dane dziennika mogą zawierać takie informacje jak: Adres IP urządzenia, nazwa urządzenia, wersja systemu operacyjnego, konfiguracja aplikacji podczas korzystania z naszej usługi, godzina i data korzystania z usługi oraz inne statystyki.

§ 4 Cookies

1. Pliki Cookie to pliki z niewielką ilością danych, które są powszechnie używane jako anonimowe unikalne identyfikatory. Są one wysyłane do przeglądarki z odwiedzanych stron internetowych i są przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

2. Aplikacja nie wykorzystuje tych plików Cookie w sposób jawny. Jednak Aplikacja może wykorzystywać kod i biblioteki stron trzecich, które używają Cookies do gromadzenia informacji i ulepszania swoich usług.

§ 5 Usługodawcy

1. Możemy zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby fizyczne z następujących powodów:
a. Aby ułatwić naszą usługę;
b. Aby świadczyć usługę w naszym imieniu;
c. Aby wykonać usługi związane z usługą;
d. Aby pomóc nam w analizie korzystania z naszej Usługi;

2. Osoby trzecie mają dostęp do twoich danych osobowych. Powodem jest wykonywanie powierzonych im zadań w naszym imieniu. Są one jednak zobowiązane do nieujawniania ani wykorzystywania informacji do jakichkolwiek innych celów.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia z 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących prawa,zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym, stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze stroną trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią, innym podmiotem trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim/nią umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji: właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.

2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełniania danych za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Aplikacji.

3. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w Aplikacji, aby to zrobić należy wysłać wiadomość e-mail z zarejestrowanego e-maila pod adres: support@designbook.pl z treścią, z której wynika, iż użytkownik chce usunąć konto.

4. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych osobowych z bazy danych, aby to zrobić należy wysłać wiadomość e-mail z tytułem "Usunięcie danych osobowych" i treścią, w której będzie znajdowała się informacja o Imieniu, Nazwisku użytkownika oraz adresie e-mail w aplikacji. Informacje te należy wysłać pod adres: support@designbook.pl

§ 8 Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

1. Od czasu do czasu Administrator może aktualizować Politykę Prywatności.

2. Administrator jest zobowiązany powiadomić Użytkownika w aplikacji powiadomieniem o zmianach w Polityce Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.

3. Polityka Prywatności obowiązuje od 2021-11-03.